Uglev og Omegns Borgergruppe

ARKIVALIER: Denne side (samt undersider) opdateres ikke længere pr. februar 2018, men fungerer som arkiv. Uglev og Omegns Borgergruppe var blandt initiativtagerne til områdets nuværende borgerforening, Søndersognenes Borgerforening. 

8. FEBRUAR 2018, SØNDERSOGNENES BORGERFORENING

          *    *    *

Velkommen til Uglev og Omegns Borgergruppes egen side. Vi har indrettet den således, at det nyeste indlæg altid står øverst. Herudover kan du finde Uglev og Omegns Burgergruppe på Facebook.

NYESTE INDLÆG:

Stiftelse af Søndersognenes Borgerforening Thyholm

Som nævnt tidligere på denne side afholder dine lokale borgerforeninger, Søndbjergforeningen samt den nu nedlagte Uglev og Omegns Borgergruppe, stiftende generalforsamling 8. februar. Her følger links til hhv. dagsorden og forslag til en ny forenings vedtægter:

Vedtægtsforslag DAGSORDEN

24. JANUAR 2018, SØNDBJERGFORENINGEN & FHV. UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Nyt om foreningernes sammenlægning + lægesituationen

OPFØLGENDE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Her følger referat af foreningens opfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdt mandag 27. november (jvf. indkaldelse af 4. november d. å.). Som dirigent valgtes Niels Kristian Pedersen, som kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, omendskønt budskabet desværre ikke var nået vidt ud. Der var mødt 12 medlemmer op, og eneste punkt på dagsordenen var nedlæggelse af Uglev og Omegns Borgergruppe med henblik på senere fusion med Søndbjergforeningen. Forud for den skriftlige afstemning udspandt sig en holdningsudveksling for og imod en eventuel sammenlægning af de to foreninger. 9 stemte for en sammenlægning, 3 stemte imod. Dermed forholder foreningen sig nu afventende og parat til en fusion med Søndbjergforeningen, hvilken dog afhænger af udfaldet af Søndbjergforeningens afgørelse ved dennes ekstraordinære generalforsamling. Hvis en aftale kommer i stand foreningerne imellem, er en stiftende generalforsamling af en ny og større borgerforening berammet til afholdelse torsdag 8. februar. 

27. NOV. 2017, UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

LÆGESITUATIONEN PÅ THYHOLM: Efter den ekstraordinære generalforsamling (læs ovenfor) redegjorde en embedsmand fra Region Midtjylland om lægesituationen på Thyholm i forbindelse med, at lægen i Hvidbjerg har opsagt sin stilling. Regionen har en plan for håndtering af praksisophøret. Hér bringes i punktform, hvad orienteringen indeholdt: Trin 1: Fordeling af patienter til omliggende praksis. Trin 2: Annoncering til almen læge, evt. under nye praksisformer. Trin 2 – del II: Forlænget annoncering til læger på almindelige vilkår (forrang). Eller: Udbud til private virksomheder på særlige vilkår. Trin 3: Hvis ingen anden løsning: Opstart af regionsklinik. Embedsmanden gav udtryk for, at der for nuværende er patientgrundlag for en lægepraksis på Thyholm. Generelt regnes med 1600 patienter pr. læge. Hvis det munder ud i en regionsklinik, vil der fortsat foretages blodprøver lokalt. 

27. NOV. 2017, UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. NOVEMBER: Foreningens ekstraordinære generalforsamling begynde med en indvielse af borgerforeningens flagstang overfor det tidligere plejehjem. Herefter var der fælles formiddagskaffe på Stationen, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling blev indledt. Efter velkomst af formand Lejf Lykke blev Grethe Ebdrup valgt som dirigent. Hun kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Idet antallet af fremmødte ikke udgjorde to tredjedele af foreningens medlemmer, blev en opfølgende ekstraordinær generalforsamling berammet til afholdelse mandag 27. november kl. 19:30. Desuden fremlagde kassereren det af revisor Uffe Appelon og kritisk revisor Tanja Andersen underskrevne regnskab for perioden 1. januar til 10. oktober, hvilket blev enstemmigt godkendt. Eneste punkt på dagsordenen ved næste ekstraordinære generalforsamling bliver vedtagelse af en kommende fusion med Søndbjergforeningen og vedtægterne herfor. 

4. NOV. 2017, UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Herunder indslag af ældre dato:

 Førstehjælpskursus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling 2016 er på vej!

GENERALFORSAMLING 2015: Torsdag 21. maj 2015 kl. 19:30 afholdt Uglev og Omegns Borgergruppe sin ordinære generalforsamling. Den fandt sted på Stationen, og 25 borgere var mødt frem.

 Efter formandens velkomst blev Thyholmsangen sunget, hvorefter aftenens dirigent, Hartvig Sloth, kunne konstatere, at generalforsamligen var lovligt indvarslet jvf. foreningens vedtægter.

 Formand Lejf Lykke aflagde årsberetningen på bestyrelsens vegne og kom ind på følgende:

 I Uglev har vi i år mistet vores plejehjem, og til sommerferien lukker friskolen. Det er sørgelige kendsgerninger. Med hensyn til plejehjemmet er borgerforeningen dog med i en arbejdsgruppe, som gerne skulle føre til en levende fremtid i de nu forladte bygninger. Herom senere. Borgerforeningen markerede sig i pressen i forbindelse med plejehjemmets forestående lukning.

 Borgerforeningen og STATIONEN fik i forbindelse med lukningen lov til at ”rydde” plejehjemmet for effekter, som kunne sælges og give en indtægt til foreningsarbejdet i byen.  

 Der arbejdes på at opføre et udsigtstårn ved kalkværket – et projekt som vi har valgt at støtte med et økonomisk bidrag. Kalkværks-pladsen indvies 18. juni, og der er allerede opstillet borde og bænke.

 I sommers havde vi officiel indvielse af vores store projekt – aktivitetspladsen. Det var en dejlig dag med et flot fremmøde af borgere, som hyggede sig og nød øl, vand og grillpølser i det grønne.

 I lighed med tidligere år har vi holdt torvedag den sidste lørdag i juni – og gentager det i år lørdag 27. juni. En årligt tilbagevendende begivenhed i samarbejde med STATIONEN.

 Desuden oplever vi et godt samarbejde med Søndbjergforeningen, med hvem vi har et par årlige aktiviteter: Grillfest, sankt hans og strandgudstjeneste.

 I forlængelse af formandens beretning supplerede Christen Birkebæk med oplysninger om den arbejdsgruppe, som med Holger Qvist i spidsen er nedsat m. h. p. at tilføre det lukkede plejehjem fornyet liv. I øjeblikket er plejehjemmet sat i udbud af kommunen. Holger Qvist har korrespondance i gang med mange forskellige organisationer, som forhåbentlig kan se muligheder i at etablere sig i vores by.

 For et år siden – ved generalforsamlingen i fjor – var vi nervøse for, om Uglev station på et tidspunkt ville blive sløjfet. Borgergruppen tog imidlertid kontakt til Trafikministeriet og fik trafikministerens ord og underskrift på, at der absolut ingen politiske planer foreligger om at lukke vores trinbræt. De behøver heller ikke være nervøse i hverken Oddesund, Ydby eller Lyngs. Strækningen forbliver intakt med stop ved samtlige stationer mellem Struer og Thisted.

 Kontingentet fastholdes, som det er.

 Valg til bestyrelsen:

 I år var Ulrik Laursen af Hebsgaard og Christen Birkebæk på valg. Ulrik Laursen modtog ikke genvalg; nyvalgt til bestyrelsen blev Patrick Ottar. Chr. Birkebæk blev genvalgt.  

 De to suppleanter fortsætter ligeledes, dog valgte de uden videre dramatik at bytte plads, således at Bodil Møller nu er 1. suppleant og Jonna Stokholm 2. suppleant.

 Revisor Uffe Apellon, revisorsuppleant Lise Larsen og kritisk revisor Tanja Andersen genvalgtes.

Herefter var der åbent for spørgsmål og kommentarer fra salen:

 Hvad sker der med skolen nu?

 Borgerforeningen er ikke en part af forhandlingerne, men en ny konstruktion er undervejs. Målet er, at børnehaven Evigglad skal bestå.

 Det ser nydeligt ud omkring legepladsen – men kunne man ikke lave nogle arrangementer deromme, f. eks. en picnik?

 Bestyrelsen er velvillig overfor dette forslag, da medlemmerne skal mærke, at de får noget for kontingentet, men – endnu væsentligere – det fremmer sammenholdet i området.

 Skiltet ’Legepladsen’ på Orionsgade er svært at tyde for børn.

 Bestyrelsen vil ansøge om at få kommunal skiltning.

 Kan vi ikke få et rigtigt, grønt juletræ i stedet for jernstativet?

 Bestyrelsen ser på sagen.

 Hjemmesiden uglev.dk bærer præg af at være lettere ’død’. Det er vigtigt at holde den opdateret.

Bestyrelsen er bevidst om problemet og har ikke magtet opgaven ordenligt i det forløbne år. Da hjemmesiden blev indført, kørte det meget godt, men af forskellige årsager er den ikke blevet opdateret (fra borgerforeningens side – siden redigeres osse af andre foreninger, ligesom enhver borger kan oprette en brugerprofil og være med til at holde hjemmesiden i gang). Vores fornemmelse er dog, at hjemmesiden aldrig har været meget brugt.

 Kan I ikke sende e-mails ud i stedet for flyers?

 Vores erfaring er, at løbesedler når bredest ud i vores område. Endvidere blev fordelen ved den personlige kontakt fremhævet.

 Det kunne være rart med en lidt pænere by; kommunen kunne kontaktes med henblik på pleje af visse arealer.

 Synspunktet blev noteret.

 Vi trænger gruelig til at få udbedret fortove rundt omkring.

 Synspunktet blev noteret.

 Foreningen var vært ved øl, vand, kaffe og kage, og formanden kunne takke for god ro og orden. Vi påskønner deltagelsen og de fine input, vi fik ved generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING 2014: Årets generalforsamling i borgerforeningen fandt sted 29. april 2014 på Stationen. Formanden indledte med en velkomst og slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jævnfør de gældende vedtægter. Derefter blev Thyholmersangen afsunget.

I sin beretning kom formand Leif Lykke ind på en længere række punkter, hér bringes kun, hvad der blev nævnt udover hvad der er fremgået af forårets nyhedsbrev, som er husstandsomdelt.

Foreningen har modtaget henvendelse fra Egnshistorisk Forening ang. at yde et tilskud til et udkikstårn på en rasteplads ved det forhenværende Bjørndal Kalkværk. Dette tilskud er der velvilje til at yde.

Formanden nævnte tidligere erfaringer med arrangement af udflugter som “et dyk” på grund af svigtende opbakning/interesse; derfor tøver foreningen nu lidt med at arrangere flere udflugter foreløbig. Men på længere sigt kan idéen genoptages, da foreningen selv mener, at konceptet for de forskellige udflugts-forslag har været både økonomisk overkommelige og spændende udflugtsmål.

Fra salen kom der følgende kommentarer og forslag:

Hvad med købmandsbutikken? Har man nogen idéer? Som forening og borgere støttede byen op omkring Kwik Spar, senere Let-Køb, og pengene kom ind. Konklusionen fra bestyrelsen var klar: Vi kan ikke blande os yderligere i det private forretningsliv.

Frygt for nedlæggelse af trinbrættet i Uglev – ja, faktisk for at hele jernbanestrækningen kan nedlægges. Bestyrelsen indsender en tekst til Trafikstyrelsen. Tekstens ordlyd blev oplæst og godkendt på generalforsamlingen.

Juletræ på torvet. Der fremkom ønske om noget grønt at se på, i stedet for et jernstativ. Det blev aftalt at bestyrelserne for de to foreninger snakker sammen om juletræets udformning fremover.

“Behold gejsten!” lød det fra salen. Med hensyn til udflugter kunne kørsel i privatbiler måske være en mulighed, hvis det er prisen for buskørsel, der holder folk tilbage. Men p. gr. a. mulighed for en guide, har bestyrelsen foretrukket en bus.

VALG TIL BESTYRELSEN: Grethe Grud og Leif Lykke modtog genvalg ved akklamation. Jonna Stokholm ønskede at træde tilbage, og i hendes sted valgtes fru Bente Bach til bestyrelsen. Som Suppleanter for ét år blev valgt Jonna Stokholm (1. suppl.) og Bodil Møller (2. suppl.). Revisor samt kritisk revisor fortsætter.

GENERALFORSAMLING 2013: 30. april 2013 kl. 19:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Uglev og Omegns Borgegruppe. Generalforsamlingen fandt sted på friskolen, hvor de fremmødte blev budt på kaffe og hjemmebag. Der blev fulgt den dagsorden, som fremgår af foreningens vedtægter (§ 10). I det følgende kan du læse, hvad der foregik på generalforsamlingen:

Formand Leif Lykke bød velkommen, hvorefter Skønne Thyholm, grønne Thyholm blev afsunget. Som dirigent for generalforsamlingen valgtes Bjarne Schmidt, som referent Chr. Birkebæk. Cirka 25 borgere var mødt frem for at deltage i generalforsamlingen.

Formanden fremlagde borgerforeningens årsberetning, hvori han kom ind på følgende ting: Etableringen af Aktivitetsplads Uglev er nu en realitet, og en glæde er det, at den bliver flittig brugt. Foreningen afventer endnu midler fra LAG Struer, hvorfor der indtil videre er oprettet en kassekredit i forbindelse med dette projekt. Tivoli-turen, som var planlagt i december, måtte aflyses, eftersom der var for få tilmeldte. Foreningen har ambitioner om at prøve igen. Torvedag, som holdes den sidste lørdag i juni, er en succes. I år er der torvedag 29. juni. I øjeblikket arbejdes der på at gennemføre en “ulvetur” til Nationalpark Thy – en udflugt til afholdelse lørdag 25. maj. Flere foreninger har lod og del i dette projekt. Sidste frist for tilmelding er 13. maj. Købmanden er nu lukket: Det er naturligvis med beklagelse, at foreningen må konstatere, at Uglev nu står uden købmand. Sammen med Stationen kørte borgergruppen en kampagne, der opfordrede kundekredsen til at oprette private konti i forretningen. Imidlertid er der grænser for, hvor aktivt foreningerne kan gå ind og blande sig i en privat forretning. Borgergruppen slog første gang til lyd for købmandens økonomiske problemer i oktober, hvor der blev kaldt til borgermøde.

Kommentarer fra salen til formandens beretning: Tivolituren var ret dyr. Kan prisen drosles ned? (Hertil svarede bestyrelsen, at prisen ikke kunne presses længere ned)./ Vil nogen mon overtage købmandsforretningen? (Hertil svarede bestyrelsen, som nævnt i beretningen, at der er grænser for, hvor meget en forening kan blande sig i en privat forretning). / I forbindelse med torvedag kunne man arrangere en auktion med henblik på at indtjene midler til borgergruppen – og dermed til byens ve og vel. (Bestyrelsen vil overveje sagen). / Med købmandens lukning er der heller ikke længere noget medicinudsalg. Kan udlevering af medicin foregå andetsteds i byen? (Fra bestyrelsens side blev oplyst, at mulighederne undersøges i samarbejde med Søndbjergforeningen. Desuden blev det oplyst, at apoteket bringer ud mod betaling til private husstande).

Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab, hvilket blev godkendt.

En vedtægtsændring blev godkendt af generalforsamlingen: Ændringen vedrører måden, hvorpå bestyrelsen kan optage lån (§ 16).

Valg til bestyrelsen: På valg var Ulrik Laursen og Chr. Birkebæk. Begge blev genvalgt med akklamation. Som suppleanter blev valgt Bodil Møller og Bente Bach. Revisor, revisorsuppleant samt kritisk revisor blev genvalgt.

Under eventuelt fremkom forslag til at bygge en mur i nærheden af Venuspassagen ved Stationen med henblik på at genetablere et kunstværk, som tidligere besmykkede en mur på Uglev Kro. / Der udspandt sig en debat omkring de nedlagte toiletter. / Der fremkom et forslag om at lave en sø og plante nogle træer på et stykke jord bag Siriusvej.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden.

TID TIL MEDLEMSKAB: Medlemskab koster 50 kr. for enlige, 100 for en husstand.

VI INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING! Der er generalforsamling i Uglev og Omegns Borgergruppe tirsdag 30. april – og alle er hjertelig velkomne! Generalforsamlingen begynder kl. 19:00 og foregår på friskolen.


Tidligere indlæg fra borgergruppen:

AKTIVITETSPLADSEN ER UNDERVEJS: Entreprenør Steners er kommet godt i gang med byggeriet af byens kommende aktivitetsplads på det grønne område mellem Siriusvej og Orionsgade. Byggeret var først forsinket af kaskader af regn og pløre, men hård frost og sne er ingen hindring: Byggeriet tager form dag for dag… (12. december 2012)

AFGØRENDE JA TIL AKTIVITETSPLADS I UGLEV: Borgergruppen har i dag, 20. september, modtaget et brev fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som NaturErhvervsstyrelsen sorterer under. Et brev, som vi passer utrolig godt på! Det har en værdi af 66.750 danske kroner – med andre ord dét afgørende tilskud, der bevirker, at anlæggelsen af en aktivitetsplads i grønningen mellem Siriusvej og Orionsgade endelig kan komme i gang. Entreprenør Steners er sat på opgaven og begynder snarest.

Ældre indlæg fra borgerforeningen:

UDFLUGT TIL KØBENHAVN: I samarbejde med Søndbjergforeningen, Stationen og menighedsrådet arrangerer Uglev og Omegns Borgergruppe en tur til København lørdag 8. december (kalkuleret dato). Der skal nok komme nærmere information, men allerede nu kan vi sige, at der er afgang med bus kl. 9:00 med frokost undervejs. I København er det sådan set op til den enkelte turdeltager, hvad der skal ske, men vi lægger op til nogle timer i et flot belyst Tivoli i den mørke tid, og eftersom turen samtidig er årets sogneudflugt arbejdes der osse på guidet kirkebesøg. Transportpris pr. person: 232 kr. Entré til Tivoli beløber sig til 24o kr. pr. person inklusive akvarieentré samt et måltid på et af spisestederne samt et glas øl/vin/sodavand. Bussen kører fra København kl. 20:00, og forventet hjemankomst er 01:30. Der åbnes for tilmeldinger i samme øjeblik, vi har en egentlig annonce klar. Hold øje ved købmanden, i din postkasse og hér på hjemmesiden!

KØBMAND I KRISE/BORGERMØDE 10. OKTOBER: Foreningen er yderst opmærksom på købmand Annette Pinnerups ildevarslende budskab om, at der muligvis ikke vil være en butik i Uglev i fremtiden. Onsdag 10. oktober indkalder bestyrelsen til borgermøde omkring dette. Vi beder alle tænke i løsningsmodeller, så vi kan stå bedst muligt sammen omkring bevarelsen af vores købmandsbutik! Det foregår på STATIONEN 10. oktober kl. 19:30. Læs mere lige hér: Borgermøde om købmanden

SAMARBEJDE MED SØNDBJERGFORENINGEN: Torsdag 7. juni har Uglev og Omegns Borgergruppes bestyrelse afholdt et møde med repræsentanter fra bestyrelsen for Søndbjergforeningen (Bjarne, Grethe, Hartvig) omkring et fremtidigt samarbejde. Vi har en del, som vi kan bruge hinanden til. Blandt andet ønsker de to bestyrelser i fællesskab at arrangere en busudflugt nordpå engang i foråret 2013, formentlig i maj. For en ordens skyld bør det nævnes, at de to foreninger stadig ér to foreninger. Søndbjergforeningen får endvidere deres egen side hér på hjemmesiden – klik ind under fanen Foreninger i den sorte bjælke foroven!

GENERALFORSAMLING 2012: Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling torsdag 19. april. En virkelig hyggelig aften med indhold, festligt pyntede borde, idéudveksling  og rullepølsemadder. Nu kan du se “stemningsbilleder” fra generalforsamlingen (klik dig ind i galleriet via den sorte bjælke foroven).

 

GENERALFORSAMLINGEN I KORTE TRÆK: Det var synet af festligt pyntede borde, der mødte de relativt mange uglevborgere, der trods revy i Midtpunktet og kamp i fjernsynet havde valgt at komme til ordinær generalforsamling i Uglev og Omegns Borgergruppe. Der blev indledt med Thyholmsangen, hvorefter formand Leif Lykke aflagde sin årsberetning. Det var glædeligt at kunne slå forventningen om en alsidig aktivitetsplads i grønningen mellem Siriusvej og Orionsgade endnu mere fast, idet foreningen – så sent som dagen før – havde modtaget et “blåt stempel” fra LAG, som giver berettiget forhåbning om en donation fra Natur- og Erhvervsstyrelsen.

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle blev genvalgt med akklamation. Bestyrelse såvel som konstitueringen af samme er således uændret, og osse revisorteam og suppleanter fortsætter. Efter den formelle del af generalforsamlingen var der hjemmebagte boller med diverse hjemmelavet pålæg. Borgergruppen ønsker at takke for hjælp til arrangementet.

På generalforsamlingen fremlagde borgergruppen et forslag om en bustur til Nationalpark Thy. Vi har endnu ikke planlagt noget videre konkret, eftersom vi gerne vil vejre stemningen for en sådan udflugt, før vi begynder forberedelserne. I så fald ønsker vi en guide, som er god til at fortælle om nogle af de steder, vi kører forbi eller gør holdt ved. Har du et forslag til, hvem det kunne være, hører vi meget gerne fra dig! Bestyrelsen håber, at turen vil blive en realitet – hvad enten det nu bliver en løvsprings- eller løvfaldstur… På vejen hjem “lægger vi til” et godt spisested. Men det er medlemmernes interesse, der er afgørende, så giv din mening til kende! Du kan for eksempel deltage i afstemningen i spalten til højre…

MEDLEMSSKAB: Der kan til hver en tid tegnes medlemsskab ved at kontakte én fra bestyrelsen.

KALKVÆRK: I lighed med en række andre lokale foreninger udarbejdede Uglev og Omegns Borgergruppe en interessetilkendegivelse vedrørende Bjørndal Kalkværk, som efter en afgørelse fra kommunens udvalg for teknik og miljø synger på sidste vers. Læs foreningens partsindlæg ved at klikke på følgende link:  Kalkværket interessetilkendegivelse

GENERELT: Uglev og Omegns Borgergruppe har som formål at arbejde for et bedre Uglev. Mange af initiativerne kan du læse om i forårets nyhedsbrev, som du finder via den sorte bjælke i sidehovedet. Her skal blot nævnes petanquebanen ved sportspladsen, som må benyttes frit af alle; kugler og remedier forefindes på pladsen. Go’ fornøjelse!

UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

dsc_0227_edited-1

Fra torvedagen 2011. Billeder fra torvedagen i 2012 kan ses i et særskilt galleri – klik dig frem via den sorte bjælke i sidehovedet: Foreninger –> Uglev og Omegns Borgergruppe –> Galleri –> Torvedag 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *